Hva slags lover og regler gjelder for lærlinger?

Opplæringsloven, arbeidsmiljøloven og eventuell tariffavtale i bedriften regulerer både pliktene og rettighetene som lærlingene og lærebedriftene har. Det er fylkeskommunen og et eventuelt opplæringskontor som har ansvaret for kvaliteten i lærlingprogrammet i samarbeid med opplæringsstedet/-bedriften.

Lærlingplass

Skolen skal ha gitt deg veiledning om hvordan du får læreplass. Du kan også på egen hånd oppsøke bedrifter for å skaffe læreplass. Søknad om læreplass kan du sende direkte til bedriften eller til opplæringskontoret i din fylkeskommune. 

 • Som lærling skal du være aktiv i opplæringen og ta imot veiledning og informasjon fra bedriften underveis i opplæringen.
 • Du skal også delta i arbeidet på lærebedriften slik at bedriften får et grunnlag å vurdere deg på.
 • Lover og regler som gjelder i bedrifter og i arbeidslivet, er ofte ukjente for dem som kommer rett fra skolen. Derfor er det viktig at du gjør deg kjent med reglene i arbeidslivet, og at du er klar over at disse reglene gjelder for lærlinger på lik linje med andre arbeidstakere.
 • Bedriften har gjerne et eget arbeidsreglement, og du skal få opplæring i arbeidsreglementet, slik at du kan følge de reglene som er fastsatt. Bedriften plikter også å informere deg om retten til egenmelding ved sykdom og om konsekvensene av et eventuelt brudd på disse bestemmelsene.

For at en bedrift skal godkjennes som lærebedrift, må den kunne gi tilfredsstillende opplæring og ha en faglig leder.

Bedriften forplikter seg til å gi opplæring i samsvar med de fastsatte læreplanene og følge de lovene som gjelder i læreforholdet.

 • Bedriften skal ha en plan for opplæringen slik at lærlingen får riktig opplæring. Denne planen kan være utgangspunkt for samtaler og vurdering underveis.
 • Vurdering og skriftlig tilbakemelding fra bedriften skal være en del av opplæringen og informere om lærlingen har nådd kompetansemålene i læreplanen.
 • Minst hvert halvår skal lærlingen og bedriften gjennomføre en vurderingssamtale. Samtalen skal være avtalt på forhånd, slik at både lærlingen og bedriften får tid til forberedelse.

 

Arbeidsavtale

Arbeidsmiljøloven krever at alle arbeidsgivere skal lage en arbeidsavtale for de ansatte og lærlinger. Innholdet i en slik arbeidsavtale står nevnt i arbeidsmiljøloven § 14-6.

 • a) partenes identitet,
 • b) arbeidsplassen,
 • c) en beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori,
 • d) tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse,
 • e) forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig,
 • f) eventuelle prøvetidsbestemmelser,
 • g) arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet,
 • h) arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister,
 • i) den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost- eller nattgodtgjørelse, utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling,
 • j) lengde og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstid. Dersom arbeidet skal utføres periodevis, skal arbeidsavtalen fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres.
 • k) lengde av pauser,
 • l) avtale om særlig arbeidstidsordning,
 • m) opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet. Dersom avtale er inngått av parter utenfor virksomheten skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om hvem tariffpartene er.

Du kan lese enda mer på Arbeidstilsynets nettsider om arbeidsavtaler.

Arbeidstilsynet.no

Å være lærling innebærer at du skal lære gjennom å delta i arbeidet, og i tillegg skal du få opplæring og veiledning. Læretiden på 2 år defineres gjerne som 50% læring og 50% verdiskaping/arbeid. 

Les mer om lærlinglønn

Lærlingen har samme rettigheter til ferie, feriepenger og sykepenger som ordinære arbeidstakere.

Feriepenger betales på grunnlag av inntekten det foregående året. Dersom du ikke har hatt nok inntekt året før til å finansiere full ferieperiode, kan du søke om å ta kortere ferie enn ferieloven og tariffavtalen sier.

Lærlinger som blir gravide i læretiden, har rett til svangerskapspermisjon. Det er ulovlig for bedriften å si opp en lærekontrakt på grunn av svangerskapspermisjon.

Du har samme rett på foreldrepenger og permisjon som andre arbeidstakere når du får barn som lærling. Vanligvis fortsetter du læretiden der du slapp når du kommer tilbake etter permisjon. Ta kontakt med sjefen din tidlig for å varsle at du går ut i permisjon og for å avtale detaljer rundt permisjonen.

 

 

Annet

Arbeidsmiljøloven gjelder også for lærlinger, men det er noen særskilte regler for lærlinger om stillingsvern, om prøvetid og om opphør av kontrakter. Her er det opplæringsloven som gjelder.

Fagopplæringskontoret i fylket ditt skal ha beskjed om alle endringer som har betydning for læreforholdet. Dette kan være lengre avbrudd i læretiden på grunn av svangerskap eller sykdom. Det kan også gjelde forhold i bedriften som gjør at den ikke lenger oppfyller de formelle kravene til å være godkjent lærebedrift.

Informasjonen er hentet fra: www.lovdata.no, www.delta.no, www.arbeidstilsynet.no og www.vilbli.no 

 
 

Lønn som lærling

Oversikt og informasjon om lærlinglønn - hva kan du forvente å få i lønn når du er lærling?

Se lønnsoversikt

Søke lærlingplass?

I Caverion tar vi lærlinger på alvor. Se våre råd til CV og prosessen for å søke lærlingplass er i Caverion.

Søk lærlingplass

Ofte stilte spørsmål

Må jeg kjøpe arbeidstøyet selv? Hva ser Caverion etter når de velger lærlinger? Hva skjer første dag?

Sjekk ut svarene